fbpx
NIEUWE BOTEN EN JETSKI'S 2023

Privacybeleid

BOTEN MEDITERRANI, S.L. is speciaal gesensibiliseerd in de bescherming van persoonlijke gegevens van de gebruikers van de diensten van de website. Via dit privacybeleid (hierna het beleid) informeert BOATS MEDITERRANI, SL GEBRUIKERS van deze website over het gebruik waarvoor de op de website verzamelde persoonlijke gegevens worden ingediend, zodat zij vrij en vrijwillig kunnen beslissen of zij dit willen de gevraagde informatie verstrekken.

BOTEN MEDITERRANI, S.L. behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentiële criteria, branchepraktijken of belangen van de entiteit. Elke wijziging daarin zal tijdig worden aangekondigd, zodat zij een perfecte kennis heeft van de inhoud ervan.

VERANTWOORDELIJK
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Identiteit: BOATS MEDITERRANI, S.L. met CIF/NIF: B17394750, hierna ENTITY

Adres: GRAN VIA PAU CASALS, 3 – 17480 ROSES

E-mail: comercial@boatsmediterrani.com

DOEL VAN DE BEHANDELING
Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens verzameld via het contactformulier, is bedoeld voor het beheer, de administratie, de levering, de uitbreiding en de verbetering van de diensten die worden geleverd door BOATS MEDITERRANI, S.L., in antwoord op verzoeken om informatie en/of gestelde vragen.

DEADLINE VAN CONSERVERING
De verstrekte persoonsgegevens worden gedurende de overeenkomstige periode bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of totdat de belanghebbende om verwijdering verzoekt en deze laatste daartoe gerechtigd is.

RECHTMATIGHEID
BOTEN MEDITERRANI, S.L. gelegitimeerd is voor de verwerking van persoonsgegevens, op basis van de door de belanghebbende verleende toestemming voor een of meerdere specifieke doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6.1.a) van het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens.

ONTVANGERS
De verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen of meegedeeld aan andere derden, behalve in de gevallen die nodig zijn voor de ontwikkeling, controle en vervulling van het/de vermelde doel(en), in de gevallen voorzien door de wet, evenals in specifieke gevallen, van waarvan de Gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte is.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS:
Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Toegang: De belanghebbende heeft het recht om te weten met welke gegevens de ENTITEIT ermee te maken heeft.
Rectificatie: De belanghebbende heeft het recht om correctie van onjuiste gegevens te vragen.
Verwijdering: De belanghebbende heeft het recht om de verwijdering van zijn gegevens te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet nodig zijn voor de doeleinden die zijn verzameld.
Beperking van de behandeling: In bepaalde omstandigheden kan de belanghebbende verzoeken om de beperking van de behandeling van zijn gegevens, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
Oppositie: In bepaalde omstandigheden kan de belanghebbende bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. In dat geval zal de ENTITEIT stoppen met het behandelen van uw gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of het uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.
Gegevensoverdraagbaarheid: Alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens en bestaat uit het doorgeven van de gegevens van de ENTITEIT aan een andere nieuwe VERANTWOORDELIJKE VAN DE BEHANDELING (niet aan de geïnteresseerde en op verzoek van dezelfde).

U kunt uw rechten uitoefenen, inclusief het recht om uw toestemming in te trekken (indien deze is verleend) door een brief vergezeld van uw identiteitsbewijs te sturen naar BOATS MEDITERRANI, S.L. in Gran Via Pau Casals, 3 – 17480 Roses (Girona) of stuur een e-mail naar comercial@boatsmediterrani.com

U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit op het gebied van gegevensbescherming, momenteel het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN
De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling BOATS MEDITERRANI, S.L. passende technische en organisatorische maatregelen toepassen om een ​​op het risico daarvan afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Er worden geen internationale overschrijvingen gedaan.

PROFIELEN EN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING
Er worden geen profielen uitgewerkt. Geautomatiseerde beslissingen worden niet genomen met de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt.

Nederlands