fbpx
Tijdelijke korting met code 5CUPON

Juridische kennisgeving

Sociale benaming: BOATS MEDITERRANI, S.L.
Handelsnaam: Boats Mediterrani
Maatschappelijke zetel: Avinguda de la platja 41 -17480 Roses (Girona)
CIF/NIF: B17394750
Telefoon: 972 150 370
e-mail: reserves@boatsmediterrani.com

OBJECT
De aanbieder, die verantwoordelijk is voor de website, stelt de gebruikers dit document ter beschikking waarmee hij wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), en informeert alle gebruikers van de website over wat de gebruiksvoorwaarden van de website zijn.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er enige verplichting bestaat om de gebruikers vooraf te adviseren of te informeren over deze verplichtingen, aangezien dit voldoende is met de publicatie op de website van de aanbieder.

VERANTWOORDELIJKHEID
De aanbieder is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij.

De website van de provider kan cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina opent) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in ieder geval tijdelijk van aard en hebben als enig doel om hun latere verzending efficiënter te maken en te verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, zie het cookiebeleid.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om door te verwijzen naar websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt geïntroduceerd, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van de inhoud in vraag.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en opgeslagen inhoud, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot forums, chat, bloggeneratoren, reacties, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen zelfstandig inhoud op de website van de aanbieder te publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, wordt de provider beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt actief mee aan het intrekken of blokkeren van inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met de wetgeving nationale of internationale rechten van derden of moraliteit en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, dient u de websitebeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om naar behoren te werken. De juiste werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat bepaalde programmeerfouten of oorzaken van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden de toegang tot de website onmogelijk maken.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De provider zet zich ten zeerste in voor de naleving van de Spaanse regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens en garandeert volledige naleving van de verplichtingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en de garantie van digitale rechten, evenals als de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen voorzien in VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD). De aanbieder stelt gebruikers het privacybeleid ter beschikking van de entiteit die gebruikers informeert zoals gespecificeerd in artikelen 13 en 14 van de RGPD, met betrekking tot het recht op informatie van geïnteresseerde personen.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke toestemming. een deel van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de regels van intellectuele en industriële eigendom, en is ook geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en het op de markt brengen in alle gevallen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet eerder door de aanbieder is geautoriseerd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen buiten de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverse die met betrekking tot hen kan ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder erkent de rechten van industriële en intellectuele eigendom ten gunste van zijn eigenaars, wat niet impliceert dat hun loutere vermelding of verschijning op de website het bestaan ​​van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder daarover heeft, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de partij. van hetzelfde.

Om enige vorm van observatie te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Voor de beslechting van alle geschillen of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarin worden ontwikkeld, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn om alle geschillen op te lossen die ontstaan ​​of verband houden met het gebruik ervan door de rechtbanken en tribunalen van Barcelona.

Nederlands